KA, GE 
shita, sa(garu), sa(geru), ku(daru) 
() down () downward () to descend, to lower
gesha () to get off (a train, bus, etc.)
kudari esukare-ta- () the descending escalator

Links: KanjiDic: EDict : Wikimedia
Etymologies: 中文字譜 : 説文解字